انجمن شهرسازی ایران
روش های ارزیابی کاربری اراضی شهری - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن شهرسازی ایران (http://anjoman.urbanity.ir)
+-- انجمن: دروس آموزشی شهرسازی (http://anjoman.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=16)
+--- انجمن: دروس کارشناسی شهرسازی (http://anjoman.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=17)
+---- انجمن: مبانی و روشهای برنامه ريزی شهری (http://anjoman.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=85)
+---- موضوع: روش های ارزیابی کاربری اراضی شهری (/showthread.php?tid=3576)روش های ارزیابی کاربری اراضی شهری - shahryar - 2010/10/15

[/align]
روش های ارزیابی کاربری اراضی شهری
ارزیابی کاربری های مختلف اساسا به منظور اطمینان خاطر از استقرار منطقی آنها و رعایت تناسبات لازم به دو صورت کمی و کیفی صورت می گیرد.
الف) ارزیابی کمی : این ارزیابی بر اساس مقایسه سرانه های موجود کاربری ها با استاندارد مربوط یا از طریق بررسی نیاز های فعلی و آتی مربوط یا از طریق بررسی نیاز های فعلی و آتی منطقه مورد مطالعه به فضا صورت می گیرد.
ب )ارزیابی کیفی: در این مرحله ویژگی های کیفی معین شده و نسبت آنها به یکدیگر بر اساس چهار ماتریس ذیل بررسی می شود:
1) ماتریس سازگاری 2) ماتریس مطلوبیت 3) ماتریس ظرفیت و 4) ماتریس وابستگی

1. ماتریس سازگاری:
کاربری هایی که در یک منطقه استقرار می یابند نباید موجب مزاحمت و مانع اجرای فعالیت های دیگر گردند. بر این اساس کاربریها از نظر سازگاری ممکن است حالتهای ذیل را داشته باشند:
الف) کاملا با یکدیگر سازگارند: یعنی هر دو خصوصیات مشترکی دارند و فعالیت های آنها نیز بر یکدیگر منطبق باشد، مانند دو مسکونی کم تراکم.
ب) نسبتا ناسازگار: با این ترتیب هر دو کاربری از یک نوع بوده اما در جزئیات اختلاف داشته مانند مسکونی کم تراکم با مسکونی تراکم متوسط.
ج) نسبتا ناسازگار باشند: یعنی اینکه میزان ناسازگاری بین این دو کاربری از سازگاری آنها بیشتر باشند.
د) کاملا ناسازگار باشند : یعنی مشخصات دو کاربری هیچ گونه هم خوانی بت یکدیگر نداشته و در تقابل با یکدیگر باشند مانند کاربری مسکونی با کاربری صنعتی.
ه ) بی تفاوت باشند : یعنی دو نوع کاربری از جهت سازگاری نسبت به هم بی تفاوت باشند.


منبع : پور محمدی ، محمد رضا ، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ، سازمان چاپ و انتشارات ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ چهارم ،1387


در ادامه می توانید از نمونه ای از ماتریس سازگاری که در این کتاب آمده استفاده کنید
[align=right]


RE: روش های ارزیابی کاربری اراضی شهری - maryam87 - 2010/10/15

(2010/10/15، 03:54 AM)shahryar نوشته است:  [/align]
روش های ارزیابی کاربری اراضی شهری
ارزیابی کاربری های مختلف اساسا به منظور اطمینان خاطر از استقرار منطقی آنها و رعایت تناسبات لازم به دو صورت کمی و کیفی صورت می گیرد.
الف) ارزیابی کمی : این ارزیابی بر اساس مقایسه سرانه های موجود کاربری ها با استاندارد مربوط یا از طریق بررسی نیاز های فعلی و آتی مربوط یا از طریق بررسی نیاز های فعلی و آتی منطقه مورد مطالعه به فضا صورت می گیرد.
ب )ارزیابی کیفی: در این مرحله ویژگی های کیفی معین شده و نسبت آنها به یکدیگر بر اساس چهار ماتریس ذیل بررسی می شود:
1) ماتریس سازگاری 2) ماتریس مطلوبیت 3) ماتریس ظرفیت و 4) ماتریس وابستگی

1. ماتریس سازگاری:
کاربری هایی که در یک منطقه استقرار می یابند نباید موجب مزاحمت و مانع اجرای فعالیت های دیگر گردند. بر این اساس کاربریها از نظر سازگاری ممکن است حالتهای ذیل را داشته باشند:
الف) کاملا با یکدیگر سازگارند: یعنی هر دو خصوصیات مشترکی دارند و فعالیت های آنها نیز بر یکدیگر منطبق باشد، مانند دو مسکونی کم تراکم.
ب) نسبتا ناسازگار: با این ترتیب هر دو کاربری از یک نوع بوده اما در جزئیات اختلاف داشته مانند مسکونی کم تراکم با مسکونی تراکم متوسط.
ج) نسبتا ناسازگار باشند: یعنی اینکه میزان ناسازگاری بین این دو کاربری از سازگاری آنها بیشتر باشند.
د) کاملا ناسازگار باشند : یعنی مشخصات دو کاربری هیچ گونه هم خوانی بت یکدیگر نداشته و در تقابل با یکدیگر باشند مانند کاربری مسکونی با کاربری صنعتی.
ه ) بی تفاوت باشند : یعنی دو نوع کاربری از جهت سازگاری نسبت به هم بی تفاوت باشند.


منبع : پور محمدی ، محمد رضا ، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ، سازمان چاپ و انتشارات ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ چهارم ،1387


در ادامه می توانید از نمونه ای از ماتریس سازگاری که در این کتاب آمده استفاده کنید
[align=right]سلام

خوب این قسمتیو که نوشتید یعنی اینکه تو حوزه فعالیتشون اختلالی واسه هم ایجاد نکنن که این یعنی همون کاملا سازگار!

اگه اشتباه میگم میشه یه مثال واسه بی تفاوت بزنید؟

ممنون


RE: روش های ارزیابی کاربری اراضی شهری - maryam87 - 2010/10/15

(2010/10/15، 07:15 AM)maryam87 نوشته است:  
(2010/10/15، 03:54 AM)shahryar نوشته است:  [/align]
روش های ارزیابی کاربری اراضی شهری
ارزیابی کاربری های مختلف اساسا به منظور اطمینان خاطر از استقرار منطقی آنها و رعایت تناسبات لازم به دو صورت کمی و کیفی صورت می گیرد.
الف) ارزیابی کمی : این ارزیابی بر اساس مقایسه سرانه های موجود کاربری ها با استاندارد مربوط یا از طریق بررسی نیاز های فعلی و آتی مربوط یا از طریق بررسی نیاز های فعلی و آتی منطقه مورد مطالعه به فضا صورت می گیرد.
ب )ارزیابی کیفی: در این مرحله ویژگی های کیفی معین شده و نسبت آنها به یکدیگر بر اساس چهار ماتریس ذیل بررسی می شود:
1) ماتریس سازگاری 2) ماتریس مطلوبیت 3) ماتریس ظرفیت و 4) ماتریس وابستگی

1. ماتریس سازگاری:
کاربری هایی که در یک منطقه استقرار می یابند نباید موجب مزاحمت و مانع اجرای فعالیت های دیگر گردند. بر این اساس کاربریها از نظر سازگاری ممکن است حالتهای ذیل را داشته باشند:
الف) کاملا با یکدیگر سازگارند: یعنی هر دو خصوصیات مشترکی دارند و فعالیت های آنها نیز بر یکدیگر منطبق باشد، مانند دو مسکونی کم تراکم.
ب) نسبتا ناسازگار: با این ترتیب هر دو کاربری از یک نوع بوده اما در جزئیات اختلاف داشته مانند مسکونی کم تراکم با مسکونی تراکم متوسط.
ج) نسبتا ناسازگار باشند: یعنی اینکه میزان ناسازگاری بین این دو کاربری از سازگاری آنها بیشتر باشند.
د) کاملا ناسازگار باشند : یعنی مشخصات دو کاربری هیچ گونه هم خوانی بت یکدیگر نداشته و در تقابل با یکدیگر باشند مانند کاربری مسکونی با کاربری صنعتی.
ه ) بی تفاوت باشند : یعنی دو نوع کاربری از جهت سازگاری نسبت به هم بی تفاوت باشند.


منبع : پور محمدی ، محمد رضا ، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ، سازمان چاپ و انتشارات ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ چهارم ،1387


در ادامه می توانید از نمونه ای از ماتریس سازگاری که در این کتاب آمده استفاده کنید
[align=right]سلام

خوب این قسمتیو که نوشتید یعنی اینکه تو حوزه فعالیتشون اختلالی واسه هم ایجاد نکنن که این یعنی همون کاملا سازگار!

اگه اشتباه میگم میشه یه مثال واسه بی تفاوت بزنید؟

ممنون


سلام

یعنی هیچکسی جوابو نمیدونهHuh

لطفا اگه کسی اطلاع داره ، توضیح بده

ممنون


RE: روش های ارزیابی کاربری اراضی شهری - maryam87 - 2010/10/16

سه باره سلامSmile

به به چقد جوابایی که دادین کاملهUndecided

مرسی


RE: روش های ارزیابی کاربری اراضی شهری - farrokh_1833 - 2010/10/17

سلام مریم خانم کتاب فرایند طراحی شهری دکتر بحرینی رو بخون.اونجا این ماتریسا رو کامل توضیح داده.من که منظور شما رو متوجه نشدم.فکر میکنم مثالی که واسه هر کدوم زده شده کاملا گویا باشه.


RE: روش های ارزیابی کاربری اراضی شهری - shahryar - 2010/10/17

دوست خوبم به خاطر تاخیری که در جواب دادن به سوال تون پیش اومد واقعا متاسفم و امیدوارم که خیلی دل خور نباشید .
اگر منظور شما را درست متوجه شده باشم این طوری می تونم بهتون بگم که بنظرم که قائدتا باید تفاوتی بین کاربری های کاملا سازگار با کاربری های بی تفاوت باشه و این دو نمی تونند یکی باشند
مثلا ببینید بر طبق جدول سازگاری ،مسکونی با تراکم کم با پارک کودک کاملا سازگار است یعنی به نوعی قرار گیری مسکونی کم تراکم در کنار پارک نوعی مزیت محسوب شده وسبب ایجاد شرایط مطلوب از جهات مختلف برای ساکنان کاربری مسکونی شده ولی (به عنوان مثال) قرار گیری کاربری فرهنگی در کنار تاسیسات حیاتی نظیر آتش نشانی نفع یا ضرر خاص و یا قابل توجهی را برای هیچ کدام از دو کاربری نام برده شده به همراه ندارد .


RE: روش های ارزیابی کاربری اراضی شهری - apadana - 2015/04/08

(2010/10/16، 04:32 PM)maryam87 نوشته است:  سه باره سلامSmile

به به چقد جوابایی که دادین کاملهUndecided

مرسی

سلام بی تفاوت مثل دو کاربری آموزشی با مقیاس متفاوت، مثلا مدرسه راهنمایی با دانشگاه اگه در کنار هم باشند بی تقاوت هستند نسبت به یکدیگر


RE: روش های ارزیابی کاربری اراضی شهری - hero1 - 2015/04/11

سلام بنظر من میشه عامل فاصله رو هم دخالت داد مثلا از این نظر بی تفاوت که چون فاصله اون2کاربری از همدیگر خیلی زیاده تاثیری بر روی کارکرد همدیگر ندارند