تبلیغات متنی شما در این بخش
 • کلاس GIS کاربردی در شهرسازی

  اطلاعات و پیش ثبت نام کلاس جی آی اس در شهرسازی

  http://urbanity.ir/form/view.php?id=10211
 • کلاس بافت فرسوده در شهرسازی

  جهت آمادگی برای کار در دفاتر نوسازی و شرکت ها

  ثبت نام به زودی
 • کلاس آزمون نظام مهندسی شهرسازی

  شرکت در این کلاس برای همه شهرسازان لازم است

  ثبت نام
 • کلاس سیتی انجین CityEngine

  نرم افزار جدید و کاربردی برای طرح های شهری و سه بعدی سازی شهر

  ثبت نام
آخرین محصولات فروشگاه انجمن
کاریابی انجمن شهرسازی

جهت عضویت در کاریابی کلیک کنید

محل تبلیغات در انجمن ما ، تبلیغات هزینه نیست ، سرمایه است !

. هنگامی که رادیو پخش زنده دارد شما میتوانید با مراجعه به همین صفحه به رادیو شهرساز گوش کنید.جهت پخش همایش ها و کلاس های خود با 09128989801 تماس بگیرید

موضوع : امنیت در فضاهای شهری)مطالعه موردی: شهر قزوین( / ع.سردره ز.عادلی

#1
چکیده
امن سازی فضاهای شهری به عنوان یکی از ضرورت های اساسی شهرسازی مطرح است. به همین دلیل بسییاری
از تلاش ها در عرصه شهرسازی به دنبال کاهش وقیو ریرا از یرییر یرامیی م یطیی مناسی (CPTED)
می باشند. در مقاله ماضر در ابتدا به تعریف امنیت در فضای شهری و مؤلفه های روانی و عینیت تأثیر گذار در آن
اشاره می شود و سپس به بیان شاخص های کالبدی منظر شهری و موثر در امنیت پرداخته می شود. در نهایت به
عنوان مطالعه موردی به مقایسه چگونگی رعایت این شاخص های کالبدی در یک بافت قدیمی و یک بافت ردید
شهری در شهر قزوین می پردازیم. این مقایسه نشان می دهد که اگیر چیه امنییت بیه ل یای عینیی در فضیاهای
عمومی بافت ردید، به علت بهتر بودن شاخص های کالبدی، در شرایط مناس تری است، ولی امساس امنیت در
نزد ساکنین بافت قدیم بیشتر بوده و ت ت تأثیر انسجاا ارتماعی بالاتر در منظر شیهری قیدیم قیرار دارد. ایین
انسجاا ارتماعی خود نتیجه ارتما پذیر بودن م یط مسکونی این م لات و بالا بودن مس تعلیر بیه م ییط
مسکونی و در نتیجه پیدایش هویت مشترک در میان ساکنین آن است . بنیابراین بایسیته اسیت کیه یرامیان و
برنامه ریزان منظر شهری علاوه بر رعایت اصول CPTED به عوامل م یطی تأثیرگیذار بیر انسیجاا ارتمیاعی و
مس تعلر به م یط مسکونی نیز توره نمایند. به این ترتی علاوه بر ابعاد عینی، بیر فراینیدهای نهنیی ادراک
امنیت نیز تأثیر گذاشته و به آسایش روانی ساکنین کمک خواهد شد .
پاسخ

اطلاعات موضوع

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

ابزار و امکانات موضوع

  پرش به انجمن: