تبلیغات متنی شما در این بخش
 • کلاس GIS کاربردی در شهرسازی

  اطلاعات و پیش ثبت نام کلاس جی آی اس در شهرسازی

  http://urbanity.ir/form/view.php?id=10211
 • کلاس بافت فرسوده در شهرسازی

  جهت آمادگی برای کار در دفاتر نوسازی و شرکت ها

  ثبت نام به زودی
 • کلاس آزمون نظام مهندسی شهرسازی

  شرکت در این کلاس برای همه شهرسازان لازم است

  ثبت نام
 • کلاس سیتی انجین CityEngine

  نرم افزار جدید و کاربردی برای طرح های شهری و سه بعدی سازی شهر

  ثبت نام
آخرین محصولات فروشگاه انجمن
کاریابی انجمن شهرسازی

جهت عضویت در کاریابی کلیک کنید

محل تبلیغات در انجمن ما ، تبلیغات هزینه نیست ، سرمایه است !

. هنگامی که رادیو پخش زنده دارد شما میتوانید با مراجعه به همین صفحه به رادیو شهرساز گوش کنید.جهت پخش همایش ها و کلاس های خود با 09128989801 تماس بگیرید

موضوع : بررسي شاخصها و معيارهاي مؤثر بر رضايتمندي شهروندان از فضاهاي عمومي شهري

#1
تقدیم به عزیز[name]:12:

[hide]چكيده
امروزه فضاهاي عمومي شهري، ضرورتي اساسي در برنام ههاي توسعه شهري يافت هاند كه اي ن امر حكايت
از نقش اين فضاها در تقويت وجهه فرهنگ ي- اجتماعي شهر د ارد. فض اي شه ري به تر كيب ي اطلاق
م يشود كه از فعا ليتها، بناه اي مختلف فرهن گي، اجتما عي، ادا ري، تجا ري و مانند آن و عناصر و اجز اي
شهري به صور تي آراسته، هماهنگ و واجد نظم و زيبايي و بالطبع با ارز شهاي بص ري تش كيل ميگردد و
از نظر فيزيكي دار اي بدن هاي محصوركننده م يباشد. بهعبارتي، فض اي شه ري جز ئي از يك شهر است كه
بهعنوان عرصه عمو مي، تج ليگاه فعا ليتهاي شه ري اس ت. در اين ميان شهروندان به عنوان فعالان عرصه
عمومي و كاربران فضاهاي شهري در اين بستر به تعامل و كنش مشغو لاند. طبيعي است رضايتمندي
آنان از اين فضاها بر تعام لات اج تماعي آنها تأثيرگذار خواهد بو د. در اين مقال ه سعي شده است تا ب ا
شناسايي متغيرهاي اثرگذار بر رض ايتمندي شهروندان از فضاه اي عمو مي شه ري، شاخصها و معيارهاي
مؤثر بر آن مورد ارزيابي و واكاوي قرار گير د. همچنين با استفاده از روش اسنادي به بررسي تعاريف و
مفاهيم فضاهاي عمومي شهري، عوامل مؤثر بر محتواي فضاي شهري و كاركرد فضاهاي عمومي شهري
پرداخته شده اس ت. در ادامه شاخصها و م عيارهاي مؤثر بر رض ايت شهروندان از فضاه اي عمو مي شه ري
بيان شده اس ت. نتايج مطالعات نشان داد كه سه متغير دسترسي به خدمات، امنيت اجتماعي و هويت
مكاني از اثرگذارترين عوامل در رضايتمندي شهروندان از فضاهاي عمومي شهري هستند.

واژگان كليدي:
فضا، فضاهاي عمومي شهري، رض ايتمندي، شهروندان، برنامه ريزي شهري
[/hide]


فایل‌(های) پیوست شده
.pdf   00.pdf (اندازه: 767/64 KB / تعداد دفعات دریافت: 128)
....
پاسخ
#2
(2014/09/11، 03:19 PM)*•●FallahZaDeh●•* نوشته است:  تقدیم به عزیز[name]:12:

[hide]چكيده
امروزه فضاهاي عمومي شهري، ضرورتي اساسي در برنام ههاي توسعه شهري يافت هاند كه اي ن امر حكايت
از نقش اين فضاها در تقويت وجهه فرهنگ ي- اجتماعي شهر د ارد. فض اي شه ري به تر كيب ي اطلاق
م يشود كه از فعا ليتها، بناه اي مختلف فرهن گي، اجتما عي، ادا ري، تجا ري و مانند آن و عناصر و اجز اي
شهري به صور تي آراسته، هماهنگ و واجد نظم و زيبايي و بالطبع با ارز شهاي بص ري تش كيل ميگردد و
از نظر فيزيكي دار اي بدن هاي محصوركننده م يباشد. بهعبارتي، فض اي شه ري جز ئي از يك شهر است كه
بهعنوان عرصه عمو مي، تج ليگاه فعا ليتهاي شه ري اس ت. در اين ميان شهروندان به عنوان فعالان عرصه
عمومي و كاربران فضاهاي شهري در اين بستر به تعامل و كنش مشغو لاند. طبيعي است رضايتمندي
آنان از اين فضاها بر تعام لات اج تماعي آنها تأثيرگذار خواهد بو د. در اين مقال ه سعي شده است تا ب ا
شناسايي متغيرهاي اثرگذار بر رض ايتمندي شهروندان از فضاه اي عمو مي شه ري، شاخصها و معيارهاي
مؤثر بر آن مورد ارزيابي و واكاوي قرار گير د. همچنين با استفاده از روش اسنادي به بررسي تعاريف و
مفاهيم فضاهاي عمومي شهري، عوامل مؤثر بر محتواي فضاي شهري و كاركرد فضاهاي عمومي شهري
پرداخته شده اس ت. در ادامه شاخصها و م عيارهاي مؤثر بر رض ايت شهروندان از فضاه اي عمو مي شه ري
بيان شده اس ت. نتايج مطالعات نشان داد كه سه متغير دسترسي به خدمات، امنيت اجتماعي و هويت
مكاني از اثرگذارترين عوامل در رضايتمندي شهروندان از فضاهاي عمومي شهري هستند.

واژگان كليدي:
فضا، فضاهاي عمومي شهري، رض ايتمندي، شهروندان، برنامه ريزي شهري
[/hide]

سلام صباجون...مرسی:iran-talk:
ساخت رایگان Apple ID
[تصویر: 139790648332122.jpg]
[تصویر: 139790648327691.jpg]
پاسخ
#3
(2014/09/16، 10:18 AM)Abbas3 نوشته است:  
(2014/09/11، 03:19 PM)*•●FallahZaDeh●•* نوشته است:  تقدیم به عزیز[name]:12:

[hide]چكيده
امروزه فضاهاي عمومي شهري، ضرورتي اساسي در برنام ههاي توسعه شهري يافت هاند كه اي ن امر حكايت
از نقش اين فضاها در تقويت وجهه فرهنگ ي- اجتماعي شهر د ارد. فض اي شه ري به تر كيب ي اطلاق
م يشود كه از فعا ليتها، بناه اي مختلف فرهن گي، اجتما عي، ادا ري، تجا ري و مانند آن و عناصر و اجز اي
شهري به صور تي آراسته، هماهنگ و واجد نظم و زيبايي و بالطبع با ارز شهاي بص ري تش كيل ميگردد و
از نظر فيزيكي دار اي بدن هاي محصوركننده م يباشد. بهعبارتي، فض اي شه ري جز ئي از يك شهر است كه
بهعنوان عرصه عمو مي، تج ليگاه فعا ليتهاي شه ري اس ت. در اين ميان شهروندان به عنوان فعالان عرصه
عمومي و كاربران فضاهاي شهري در اين بستر به تعامل و كنش مشغو لاند. طبيعي است رضايتمندي
آنان از اين فضاها بر تعام لات اج تماعي آنها تأثيرگذار خواهد بو د. در اين مقال ه سعي شده است تا ب ا
شناسايي متغيرهاي اثرگذار بر رض ايتمندي شهروندان از فضاه اي عمو مي شه ري، شاخصها و معيارهاي
مؤثر بر آن مورد ارزيابي و واكاوي قرار گير د. همچنين با استفاده از روش اسنادي به بررسي تعاريف و
مفاهيم فضاهاي عمومي شهري، عوامل مؤثر بر محتواي فضاي شهري و كاركرد فضاهاي عمومي شهري
پرداخته شده اس ت. در ادامه شاخصها و م عيارهاي مؤثر بر رض ايت شهروندان از فضاه اي عمو مي شه ري
بيان شده اس ت. نتايج مطالعات نشان داد كه سه متغير دسترسي به خدمات، امنيت اجتماعي و هويت
مكاني از اثرگذارترين عوامل در رضايتمندي شهروندان از فضاهاي عمومي شهري هستند.

واژگان كليدي:
فضا، فضاهاي عمومي شهري، رض ايتمندي، شهروندان، برنامه ريزي شهري
[/hide]

سلام صباجون...مرسی:iran-talk:
سلام:12: خواهش میکنم:image111:
....
پاسخ

اطلاعات موضوع

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

ابزار و امکانات موضوع

  پرش به انجمن: