تبلیغات متنی شما در این بخش
 • کلاس GIS کاربردی در شهرسازی

  اطلاعات و پیش ثبت نام کلاس جی آی اس در شهرسازی

  http://urbanity.ir/form/view.php?id=10211
 • کلاس بافت فرسوده در شهرسازی

  جهت آمادگی برای کار در دفاتر نوسازی و شرکت ها

  ثبت نام به زودی
 • کلاس آزمون نظام مهندسی شهرسازی

  شرکت در این کلاس برای همه شهرسازان لازم است

  ثبت نام
 • کلاس سیتی انجین CityEngine

  نرم افزار جدید و کاربردی برای طرح های شهری و سه بعدی سازی شهر

  ثبت نام
آخرین محصولات فروشگاه انجمن
کاریابی انجمن شهرسازی

جهت عضویت در کاریابی کلیک کنید

محل تبلیغات در انجمن ما ، تبلیغات هزینه نیست ، سرمایه است !

. هنگامی که رادیو پخش زنده دارد شما میتوانید با مراجعه به همین صفحه به رادیو شهرساز گوش کنید.جهت پخش همایش ها و کلاس های خود با 09128989801 تماس بگیرید

موضوع : امیر سویزی-مقاله تدوين الگوي مديريت محله محور با رويكرد توسعه پايدار

#1
چكیده
مدیریت محله به عنوان رویكردی تمرکززدا، نقش تعيينکنندهای در رابطه با پياده نمودن فاکتورهای توسعه
شهری پایدار دارد. هدف از تحقيق حاضر نيز تدوین الگوی مدیریت در مقياس محلات به منظور استفاده از
ظرفيتهای موجود مشارکتپذیری شهروندان در راستای تحقق توسعه پایدار شهری میباشد. در این پژوهش
رضایت به عنوان متغير وابسته و شاخصهای محله پایدار مانند پویایی و سازگاری، تعاملات اجتماعی و...
و همچنين شاخصههای مدیریت محلهمحور مانند مشارکتپذیری، ظرفيت اجتماعی و... که کيفيت آنها تاثير
مستقيم بر کيفيت محيطشهر و از آن طریق بر سطح رضایتشهروندان دارد،به عنوان متغيرهای مستقل در نظر
گرفته شده است. روش تحقيق در این پژوهش از نوع ترکيبی)کمی و کيفی(است. در دستهبندی پژوهشهای
کمی نيز نوعی از پژوهشها پيمایشی به حساب میآیند که در آنها از پرسشنامه استفاده میشود، چنانچه در
این پژوهش نيز دستهایی از متغيرهای مرتبط با موضوعات مدیریت محلهمحور و محلهپایدار از طریق پرسشنامه
ارزیابی شده است، در نتيجه از این منظر تحقيق حاضر یك پژوهش توصيفی- پيمایشی به حساب میآید. به
منظور جمعآوری اطلاعات در این تحقيق از روش مطالعه کتابخانهای-اسنادی و مطالعات ميدانی استفاده شده،
ابزار اندازهگيری اطلاعات پرسشنامه بوده و تحليل آن نيز در دو سطح توصيفی و استنباطی صورت گرفته است.
هم به منظور تشكيل ماتریس SPSS نيز به منظور تحليل اطلاعات حاصله و از نرم افزار swot از تحليل
دادهها و تحليل آماری اطلاعات در اثبات فرضيههای پژوهش حاضر استفاده شده است. در نهایت راهبردهای
Super Decision و نرمافزار AHP پيشنهادی در قالب سهگزینه ارائهشده که اینگزینهها با استفاده از مدل
ارزیابی شده و گزینهایی که راهكار جامعتری ارائه داده به عنوان گزینهی نهایی و به منظور تدوین الگوی
مدیریت محلهمحور با رویكرد توسعه پایدار، انتخاب شده است.


فایل‌(های) پیوست شده
.pdf   تدوين الگوي مديريت محله محور با رويكرد توسعه پايدار.pdf (اندازه: 859/56 KB / تعداد دفعات دریافت: 275)
دستم بلرزد
قلم سر بخورد روی این خطوطٰ اگر دروغ بگویم
دل خوشی های من
بسیار کوچکند
باور نمی کنی؟؟؟
صدایم کن تا ببینی چگونه به پیشواز نامم خواهم رفت...
پاسخ

اطلاعات موضوع

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

ابزار و امکانات موضوع

  پرش به انجمن: